Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Emberi erőforrások (Human resources)

Dr. Váry Annamária

Az Emberi Erőforrások szak olyan tudást kínál a hallgatóknak, amelyben a gazdasági életre és az emberi viselkedésre vonatkozó ismeretek ötvöződnek. A képzés célja, hogy széleskörű alapokat nyújtson a közgazdaság- és a magatartástudományok területén, melyekre a későbbiekben is építeni lehet. Nem csak tudást adunk át, de készségeket is fejlesztünk, a problémamegoldás, kommunikáció, konfliktuskezelés, és a mediáció területén. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinkat felkészítsük a jövőben várható változásokra. Átmeneti korban élünk, a rendszerváltás következményei és az információs társadalom korai szakaszának hatásai egyszerre érvényesülnek. A munkavégzés módjában, a szükséges készségekben, a cégek struktúrájában várható változásokra kitekintést nyújtunk, és ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a tananyagok aktualizálására is. Képzésünk gyakorlatorientált, oktatóink az üzleti és a tudományos életben egyaránt elismert szakemberek. Szintén a gyakorlati jelleget erősítik azok a találkozók, melyek keretében cégek humán erőforrás vezetői és vezérigazgatói beszélnek a szakma kihívásairól, az emberi erőforrás menedzselés aktuális kérdéseiről, módszereiről. A képzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek képessé teszik a hallgatókat különböző munkakörök betöltésére, a humán erőforrás menedzselés területén, illetve tanulmányaik mesterszintű folytatására.

Dr. Váry Annamária szakvezető

Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a gazdálkodás fogalmait, legfontosabb összefüggéseit és a gazdálkodást meghatározó tényezőket,
 • az erőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit,
 • az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését,
 • a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatását, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatát,
 • a munkaerő-piaci, érdekegyeztetési és emberierőforrás-fejlesztési folyamatok elemzését és koordinálását, az ezzel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok megoldását az üzleti életben és a közszolgálatban.

Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok ellátására,
 • önálló munkavégzésre és csoportmunkára,
 • közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai érvelésre, informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására,
 • megbízható munkavégzésre multikulturális környezetben,
  vezetői, tanácsadói munka támogatására,
 • munkaerő-piaci elemzések készítésére, emberierőforrás-gazdálkodási funkciók és érdekegyeztetési folyamatok vizsgálatára,
 • a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdek-képviseleti szervezetekben szolgáltatási feladatok ellátására,
 • az emberierőforrás-fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, feldolgozására, felmérések, jelentések elkészítésére.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Human Resource Administration

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

A képzési idő félévekben: 6 félév

FONTOS: egy specializáció minimum 15 fő jelentkezése esetén indul el!

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit.
 2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit;
 4. A szakdolgozathoz rendelt minimális kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit;
 6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető kreditérték: –

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-100 kredit
matematikai alapok, statisztika, informatika, mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, munkagazdaságtan, környezet-gazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, vezetés és szervezés, gazdasági jog, számvitel alapjai, vállalati pénzügyek, emberierőforrás-menedzsment, marketing, készségfejlesztő gyakorlatok, szaknyelv, egyéb üzleti alapozó ismeretek;

társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit
filozófia, szociológia, pszichológia, politológia, jog, gazdaságtörténet, demográfia, gazdaságpolitika, európai uniós ismeretek, egyéb szakmai és társadalomtudományi ismeretek;

szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
munkaerő-piaci intézmények és politikák, szervezet- és munkaszociológia, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, kompetencia- és ösztönzésmenedzsment, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, személyügyi tevékenység, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling, szervezeti magatartás, szociálpszichológia, szervezeti kommunikáció, területfejlesztés, oktatáspolitika, emberierőforrás-gazdálkodási esettanulmányok, munkavédelem és ergonómia, regionális munkaerő-gazdálkodás, projektvezetés, operációkutatás, továbbá specializációk, specializációk, amelyek a szak törzsanyagához, kötelező és választható tárgyaihoz kapcsolódó speciális szakmai ismeretek elmélyítését teszik lehetővé.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat az egyes ismeretkörökhöz kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon szerezhető meg.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Tandíj

Nappali tagozaton: 198 000 Ft/félév.
Levelező tagozaton: 177 000 Ft/félév

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola