Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Gazdálkodási és menedzsment
(Business administration and management)

Dr. Mádi László
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Dr. Mádi László szakvezető

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
 • az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
 • a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
 • a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.


Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
 • a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
 • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
 • a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
 • önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
 • a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: : Economist in Business Administration and Management

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

A képzési idő félévekben: 7 félév

FONTOS: egy specializáció minimum 15 fő jelentkezése esetén indul el!

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 +30 kreditérték

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kreditérték.
 2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kreditérték;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit;
 4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kreditérték, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

társadalomtudományi alapismeretek: 80-90 kredit
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek;

társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá választható specializációk, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást adó ismeretek.

Szakmai gyakorlat

Az alapképzési szakon egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tandíj

Nappali tagozaton: 198 000 Ft/félév
Levelező tagozaton: 177 000 Ft/félév

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola