Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Gazdaságinformatikus (Business IT expert)

Dr. Horváth-Bokor Rózsa

A gazdasági informatika egy hibrid szak, több tudományterületet ölel fel. Annyiban tér el az eddig bevezetett és alkalmazott hasonló szakok képzési anyagától, amennyiben a gazdasági, pénzügyi, informatikai és kognitív elméletek egymástól jelentősen eltérő tudásbázisai különböznek egymástól. Az induló képzési ciklus most ezeket az egymástól függetlennek tetsző szakágakat összefogja, és kölcsönösen támogató jellegű átjárást biztosít az érintett területek között. A világgazdaság igénye pedig éppen ez, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy az újabbnál újabb elméletek sem képesek lépést tartani a termelő gazdasági folyamatokra nehezedő, értéket nem előállító spekulatív mechanizmusok torzító hatásával. Mi felvállaltuk a bölcsek kövének fényezését, hogy a rideg pénzforgalmi szolgáltatások mechanizmusában a logikus gondolkodás ragyogását végre felvillantsuk Szakunk szoros együttműködésben törekszik a readingi egyetem master szintű képzésének bevezetésére, amely képzés a monetáris területen világszínvonalú elismertségnek örvend. Csak megjegyzésként: A Henley Business School hallgatói a Föld valamennyi országában elismert és keresett diplomások.

Dr. Horváth-Bokor Rózsa szakvezető

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható specializációkat is figyelembe véve – képesek:

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
  az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható specializációkat is figyelembe véve – alkalmasak:

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására).

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
szakképzettség: gazdaságinformatikus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist

Képzési terület: informatika

Képzési ág: informatikai

A képzési idő félévekben: 7 félévi ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kreditérték;

FONTOS: egy specializáció minimum 15 fő jelentkezése esetén indul el!

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -,
 2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kreditérték;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
 4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kreditérték
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kreditérték;
 6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20-40 kredit
analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek;

gazdasági és humán ismeretek: 30-40 kredit
közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan);

szakmai törzsanyag: 65-110 kredit
rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok), szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés); információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások); differenciált szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Tandíj

Nappali tagozaton: 204 000 Ft/félév.
Levelező tagozaton: 186 000 Ft/félév

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk

Szak specializáció

 • e-marketing
 • kognitív informatika
 • logisztikai és adatbiztonsági szakember
 • üzleti adatelemző

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola