Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Kereskedelem és marketing (Commerce and marketing)

Dr. Kunsági Andrea

A kereskedelem és marketing szak hallgatói a legkedveltebb szakok egyikén szerezhetnek elméleti tudást és gyakorlatban alkalmazható szemléletet, miközben készségeik fejlődnek az önálló és a csoportmunka terén. Jó hangulatú közösségben, levelező tagozaton, akár munka vagy család mellett is, igazi bachelor képzésben van lehetőségük a főiskolán elmélyülni a kereskedelmi vállalatok, a gazdasági szervezetek és a piaci folyamatok megértésében és előrejelzésében, valamint a fogyasztók magatartásának megismerésébe.

Miért vesszük meg, amit kínálnak nekünk? Hogyan adjunk el termékeket, márkákat, eseményeket a fogyasztóknak? Hogy reklámozzunk és hogyan ne?
Mitől sikeres az egyik vállalat, és mivel tehető még sikeresebbé a másik? Milyen folyamatokat kell figyelembe vennünk gazdasági tevékenységeink során? Milyen folyamatokra van hatásunk a gazdaságban, és hogyan válhat ez hasznunkra? Hogyan működnek a sikeres szervezetek?

Hogyan készülhetünk fel a piac várható változásaira?

A képzés során elsajátított ismeretek, készségek által hallgatóink alkalmassá válnak a reklám, a marketingtervezés, a PR, az elektronikus üzlet, az értékesítés és további kereskedelmi és marketing területeken való munkavégzésre és a piaci szereplőkkel való sikeres együttműködésre.
A szak elvégzése után naprakész tudás birtokában, jól kommunikáló kereskedelem és marketing szakos közgazdászként jó eséllyel találhatnak érdeklődésüknek megfelelő munkát, szakmai előrelépési lehetőséget, vagy tehetik sikeresebbé vállalkozásukat a kereskedelem és marketing területein, vagy ezen tudás birtokában más gazdasági területeken is.

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Kunsági Andrea szakvezető

Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit,
 • a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és non-profit szférában,
 • a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival,
 • a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét,
  az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit,
 • a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit,
 • a logisztikai folyamatokat,
 • az e-üzlet módszereit és hátterét,
 • képesek a marketing értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.


Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek alkalmasak:

 • kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására,
  különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére,
 • önálló és csoportmunka végzésére,
 • a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre,
 • reklám, eladás ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére, hatékony programok összeállítására és lebonyolításuk ellenőrzésére,
 • a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére,
 • egyes logisztikai feladatok ellátására,
 • a kereskedelem és marketing specifikus szoftverek használatára,
 • jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

A képzési idő félévekben: 6 félév + összefüggő - többlet 30 kreditpont értékű - szakmai gyakorlat

FONTOS: egy specializáció minimum 15 fő jelentkezése esetén indul el!

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 +30 kreditpont

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 80 kreditpont.
 2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditpont: 27 kreditpont;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpont: 9 kreditpont;
 4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: kritériumkövetelmény kreditpont nélkül
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 72 kreditpont;
 6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető kreditpont: 30 kreditpont.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kreditpont
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezetgazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök;

társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kreditpont
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

szakmai törzsanyag: 70-90 kreditpont
vállalatirányítás, kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika, média gazdaságtan, továbbá választható specializációk, amelyek a szak törzsanyagához, a kereskedelem vagy marketing szakanyagához kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.


Szakmai gyakorlat

Az alapszakon az összefüggő gyakorlati képzés - az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően - legfeljebb 30 kreditpont.

Nyelvi követelmények

Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szakmai vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Tandíj

Nappali tagozaton: 198 000 Ft/félév.
Levelező tagozaton: 177 000 Ft/félév

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola