Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Nemzetközi gazdálkodás (International business economics)

Dr. Eperjesi Zoltán

Szeretettel várjuk hallgatóinkat a nemzetközi gazdálkodás szakra, elsősorban azokat, akiket érdekelnek a nemzetközi események, jártasak a közel és távol múlt eseményeiben, melyek gyorsan változó világunkat jellemzi. Legalább két nyelven kell biztos tudást megszerezniük tanulmányaik végére, hiszen ők lesznek azok a szakemberek, akik hazánkban a multinacionális cégeket, külföldön pedig hazánkat fogják képviselni. Ennek elérésére a WSUF oktatói mindent megtesznek: - Európai Uniós specializáción felkészülhetnek akár a Brüsszeli intézményekben betölthető munkákra - Gazdaságdiplomácia specializáción pedig hazánk gazdasági-politikai érdekeinek megfelelően tudnak majd dolgozni Magyarországon, vagy bárhol külföldön. Miért érdemes tehát ezt a szakot választani? Lehetőség nyílik nyelvi és szakmai téren is az előttünk álló kihívásokra való felkészülésre ,érdekes tantárgyak magyar és angol nyelven előadott tudásanyag alapján.

Mindenkit várunk! A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Eperjesi Zoltán Tanszékvezető főiskolai docens, Gazdaságtudományi tanszék

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi gazdálkodási alapszakon végzettek ismerik:

 • a nemzetközi gazdasági folyamatok elméleti összefüggéseit, hátterét,
 • a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokat,
 • az európai integrációs folyamatot, az EU működését,
 • a globalizáció folyamatait, mozgatórugóit és hatását az egyes régiókra,
 • a nemzetközi piacműködés és verseny elemzésének módszertani kérdéseit,
 • a nemzetközi kereskedelempolitika célkitűzéseit, eszközrendszerét,
 • a nemzetközi pénzügyek törvényszerűségeit, szereplőit, a nemzetközi pénzügyek technikáját,
 • Magyarország helyét és szerepét a világgazdaságban, az euro-atlanti integrációban,
 • Magyarország külgazdasági folyamatainak dinamizmusát, főbb piacait,
 • az erőforrások pályázati úton való megszerzésének és felhasználásának lehetőségeit és technikáját,
 • a nemzetközi versenyhelyzetben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásait és végrehajtásuk eszközrendszerét,
 • a világméretű árumozgások logisztikai vonatkozásait,
 • a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait,
 • a nemzetközi menedzsment interkulturális vonatkozásait,
 • a nemzetközi üzleti élet viselkedési szabályait, a protokoll és etikett előírásait,
 • a nemzetközi gazdasági szervezetek működését.

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi gazdálkodási alapszakon végzettek alkalmasak:

 • a nemzetközi áru-, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére,
 • regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra,
 • nemzetközi tárgyalások önálló vitelére,
 • a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására,
 • önálló és csoportmunkára,
 • tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására,
 • a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására.
 • Rendelkeznek önálló problémafelismerő és -megoldó, továbbá innovációs készséggel, kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, kapcsolatteremtő, beilleszkedési és együttműködési, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel, toleranciával a másság elfogadásának képességével.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapszakon

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

A képzési idő félévekben: 6 félév + összefüggő - többlet 30 kreditpont értékű - szakmai gyakorlat

FONTOS: egy specializáció minimum 10 fő jelentkezése esetén indul el!

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 +30 kreditpont

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 80 kreditpont.
 2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditpont: 27 kreditpont;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpont: 9 kreditpont;
 4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: kritériumkövetelmény kreditpont nélkül
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 72 kreditpont;
 6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető kreditpont: 30 kreditpont.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kreditpont
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezetgazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek;

társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kreditpont
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet;

szakmai törzsanyag: 70-90 kreditpont
nemzetközi kereskedelemi és gazdasági intézmények, világgazdasági folyamatok és régiók, külgazdasági politika, elemzés és piacfejlesztés, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi ügyletek, nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, EU-közösségi politikák, nemzetközi tárgyalási technikák, nemzetközi etikett, protokoll, továbbá választható specializációk, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.

Szakmai gyakorlat

Az alapszakon az összefüggő gyakorlati képzés - az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően - legfeljebb 30 kreditpont.

Nyelvi követelmények

Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert vagy azzal egyenértékű, legalább kettő középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga szükséges, amelyek közül az egyik helyett C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga is tehető.

Tandíj

Nappali tagozaton: 198 000 Ft/félév
Levelező tagozaton: 177 000 Ft/félév

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola