Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Pénzügy és számvitel (Finance and accounting)

Dr. Tóth Gergely

Az elmúlt években a válságok sokasága Magyarország esetében is felhívta a figyelmet a pénzügyi ismeretek fontosságára. A pénzügy és számvitel szakon folyó képzés célja, hogy olyan szaktudással ruházza fel a hallgatókat, melynek birtokában sikerrel küzdenek meg a rendkívül improvizatívvá vált világ kihívásaival. A képzés folyamán az elméleti szaktudás megszerzése mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók. A végzett szakemberek így a jól megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában kiemelkedő minőségű munkára lesznek alkalmasak a gazdasági, pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál, pénzintézeteknél vagy akár költségvetési intézményeknél, továbbá kellően felkészülten folytathatják tanulmányukat mester szakon.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Tóth Gergely szakvezető

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a nemzetgazdasági ágak helyzetét, fejlődésük fő törvényszerűségeit,
 • a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit,
 • a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit,
 • a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit,
 • a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit,
 • a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését,
 • a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat, a tevékenységek elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés módszertani alapjait,
 • a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot, az értékpapír-piac működésének fontosabb elemeit,
 • az államháztartás feladatait és felépítését,
 • a vállalkozási és közszféra működési törvényszerűségeinek fő különbségeit,
 • a költségvetési gazdálkodás alapvető törvényszerűségeit, a költségvetési finanszírozás alapelveit és lehetséges technikáit.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
 • önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
 • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére,
 • adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére,
 • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
 • számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére,
 • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására,
 • önálló munkavégzésre és csoportmunkára,
 • tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, meggyőző szakmai érvelésre, korszerű informatikai eszközök használatára.

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

A képzési idő félévekben: 7 félév

FONTOS: egy specializáció minimum 15 fő jelentkezése esetén indul el!

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 +30 kreditpont

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 80 kreditpont.
 2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditpont: 27 kreditpont;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpont: 9 kreditpont;
 4. A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: kritériumkövetelmény kreditpont nélkül
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 102 kreditpont, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kreditpont.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök;

társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kreditpont
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

szakmai törzsanyag: 70-90 kreditpont
pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek, elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá választható specializációk, amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.

Szakmai gyakorlat

Az alapképzési szakon egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tandíj

Nappali tagozaton: 198 000 Ft/félév.
Levelező tagozaton: 177 000 Ft/félév

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk. Bővebb információ...

A Pénzügy és számvitel alapszak elvégzése után lehetőség nyílik a mérlegképes könyvelői vizsga letételére, ugyanis az alapszak tárgyai beszámíthatóak a mérlegképes könyvelő képzésbe, így az egyéni tudás alapján felmentés adható számos tárgya alól.

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola