Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Oktatói pályázat

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi Tanszék (2 fő)

Gazdaságtudományi Tanszék (1 fő)

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest Jázmin u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főiskola Társadalomtudományi/Gazdaságtudományi Tanszékéhez tartozó szakokon órák tartása, kurzusok fejlesztése. A hallgatók tehetséggondozása, szakdolgozatok, OTDK dolgozatok konzultálása, kutatási tevékenység gyakorlása. Feladata továbbá a főiskola és a tanszék kutató-fejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó tudományos kutatások aktív szervezése, irányítása, fiatal kollégák tudományos és szakmai munkájának irányítása. További feladata a szakmai és tudományos közéletben való aktív részvétel, a főiskola pályázati tevékenységének támogatása, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi (mester) oklevél,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • A pályázó feleljen meg a WSUF Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai tanárokra előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen
 • doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal (PhD.) rendelkezik;
 • legalább két nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és idegen nyelven is képes magas színvonalú előadások megtartására;
 • képes önálló – nem csak alkalmazott – tudományos kutatómunka végzésére, kutatócsoport vezetésére, rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység folytatására, külföldi szakmai tudományos tanácskozáson történő részvételre, valamint országos, regionális, illetve nemzetközi közéleti-szakmai tevékenység végzésére;
 • rendelkezik az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismeretével, ami szükséges a tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, és alkotóan műveli azt, ;
 • képes az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésére, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítására;
 • rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenységetfejt ki a hazai és a nemzetközi tudományos közösségben;
 • tudományos és tudományszervezési tevékenységet fejt ki, képviseli tudományágát és a WSUF-et a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben;
 • kezdeményezően és irányító szerepben vesz résztaz intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a főiskolai feladatok megoldásában.
 • Rendelkezzék legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal; tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével; az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével; oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal; tudományszervezési tapasztalattal; kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal; szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel;
 • Legyen alkalmas idegen nyelven előadást tartani és publikálni; rendelkezzék szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel, valamint a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével; rendelkezzék szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál;
 • Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott , a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható – számszerűsített követelményeknek, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felét teljesítse:
  1. a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,
  2. a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie;
  3. a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni.

A fentiekre tekintettel a pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni.

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy státusz.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

(Társadalomtudományi Tanszék/1)

 • kelet-európai történelem kutatása (politika-, társadalomtörténet, kapcsolatok)
 • diplomáciatörténeti kapcsolatokban jártasság (balkáni-magyar reláció)
 • nemzetközi tudományos (történész) vegyes bizottságban állandó részvétel
 • tudományos kiadványokkal kapcsolatos szerkesztési tapasztalatok
 • önálló levéltári kutatások
 • több intézményben szerzett felsőoktatási tapasztalat
 • oktatás- és kultúrpolitika vizsgálata

(Gazdaságtudományi Tanszék)

 • külföldön eltöltött több hónapos PhD ösztöndíj
 • nemzetközi angol nyelvű menedzsment tanfolyamon való részvétel
 • 10 éves multinacionális és/vagy hazai nagyvállalati környezetben eltöltött, pénzügyi, számviteli vagy kontrolling területen szerzett munkatapasztalat
 • legalább 5 éves pénzügy, számvitel, kontrolling, vagy menedzsment területen szerzett

vezetői munkatapasztalat

 • gazdasági szakanyaggal bővített felsőfokú angol nyelvvizsga
 • szakanyaggal bővített német és francia felsőfokú nyelvvizsga
 • oktatói munkatapasztalat nemzetközi pénzügyek, EU közösségi pénzügyek, nemzetközi gazdaságtan, vállalati pénzügyek, kockázatkezelés, kontrolling tárgyak területén
 • záróvizsga bizottsági tagság, tantárgyi óratervek kidolgozásában szerzett jártasság
 • legalább egy éves külföldön szerzett munkatapasztalat
 • Legalább egy saját szakkönyv megjelentetése

(Társadalomtudományi tanszék/2)

 • a HR tudományok, különösen a munka- és szervezetpszichológia területén kutatómunka folytatása
 • aktív részvétel a tanszék kutatási és tananyagfejlesztői tevékenységében
 • a doktori képzésben témavezetés
 • iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezői tapasztalat, valamint irányítási készség
 • rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytatása
 • készségfejlesztésben szerzett tréneri tapasztalat
 • felsővezetők képzésében szerzett tapasztalat
 • szakpszichológusi, tréneri végzettség
 • HR oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását. A pályázatot a www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 • szakmai önéletrajzot;
 • az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot (habilitációt), idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét;
 • közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát annak igazolására, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll az oktatás foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik;

 

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dr. Pénzes Ibolya Rózsa oktatási rektorhelyettes nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola címére történő megküldésével (1083 Budapest Jázmin u. 10. Rektori Hivatal). Kérjük a borítékon feltüntetni a tanszéket és a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

vagy

 • Személyesen: WSUF Rektori Hivatal, 1083 Budapest Jázmin u. 10.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a WSUF Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.wsuf.hu - 2019. február. 03.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani.

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2020 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018