fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

PONTSZÁMÍTÁS 2005 előtt érettségizőknek

A korábbi években alkalmazott és változatlan pontszámítási módszerből kiindulva, példákkal illusztrálva szeretnénk segíteni jövendő hallgatóinkat.

A felvételi összpontszám maximálisan 500 pont lehet, amely az alábbiakból adódik össze:

I. Tanulmányi pontok: maximum 200 pont – a középiskolai és érettségi eredményekből

II. Érettségi pontok: maximum 200 pont – a szakon meghatározott két tantárgy érettségi eredménye

III. Többletpontok: maximum 100 pont – nyelvvizsga, versenyeredmény, emelt szintű érettségi, szakképesítés és egyéb eredmények alapján adható (a későbbiekben kerül kifejtésre)

I. Tanulmányi pontok: maximum 200 pont

 1. A középiskolában tanult 5 tantárgy év végi eredményei: maximum 100 pont
 1. Magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga)
 2. Történelem
 3. Matematika
 4. Idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), melyet legalább két évig tanult
 5. Természettudományos tantárgy: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány

- egy olyan tárgy a felsoroltak közül, melyet legalább két évig tanult vagy

- két olyan tárgy a felsoroltak közül, melyeket legalább egy évig tanult

Az öt tantárgy utolsó két tanult évfolyamának év végi érdemjegyeit összeadjuk, majd az így kapott eredményt megszorozzuk kettővel.

Például:

TantárgyUtolsó előtti évfolyamUtolsó évfolyam
1. Magyar nyelv és irodalom 4 + 5 = 9 -> 4,5 3 + 4 = 7 -> 3,5
2. Történelem 4 5
3. Matematika 3 4
4. Angol nyelv 3 4
5. Fizika 4 3
Összesen: 18,5 19,5
A két évfolyam összesen:

18,5 + 19,5 = 38

Szorozva 2-vel = 76 pont

(a maximálisan elérhető 100-ból)

 1. Érettségi tantárgyak eredményei: maximum 100 pont

Az érettségi bizonyítványban szereplő tantárgyak eredményei:

 1. Magyar nyelv és irodalom
 2. Történelem
 3. Matematika
 4. Idegen nyelv (az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy)
 5. Egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy

Az öt tárgy százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Ahány százalék, annyi pont.

A 2005 előtt szerzett, azonos megnevezésű közismereti érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettségi vizsgaeredménynek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek felelnek meg:

Jeles (5) = 100%
Jó (4) = 79%
Közepes (3) = 59%
Elégséges (2) = 39%

Például:

TantárgyÉrdemjegySzázalék = Pont
1. Magyar nyelv és irodalom jeles (5) 100
2. Történelem jó (4) 79
3. Matematika elégséges (2) 39
4. Német nyelv jeles (5) 100
5.Biológia közepes (3) 59
Összesen:

377

Osztva 5-tel (azaz az átlaga):

75,4 % -> kerekítve: 75 %

75 pont

(a maximálisan elérhető 100-ból)

A fenti példákból is látszik, hogy a középiskolai év végi eredmények számításánál az idegen nyelv és a szabadon választott tárgy nem kell, hogy ugyanazok a tárgyak legyenek, mint az érettségi tárgyak!

Az 1974-ben érettségizettek érettségi minősítéseit a felsőoktatás a következőképpen veszi figyelembe:

Megfelelt = középszint, 79%
Jól megfelelt = középszint, 100%

Érettségi pont a következő dokumentumokban szereplő eredményekből számítható:

 • gimnáziumi érettségi bizonyítvány
 • a szakközépiskolai bizonyítvány
 • a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket (is) tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány
 • a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítvány, oklevél, mely az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű

Nem számítható érettségi pont a szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

Érettségi vizsgatárgyak, melyekből érettségi pontok számolhatók:

A felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az alapképzésekre, illetve osztatlan képzésekre jelentkezőknek képzési területenként, egyes esetekben szakonként, melyik két érettségi vizsgatárgy eredményéből számolják ki az érettségi pontjait.

Ez alól kivétel:

Az 1996 előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, amennyiben a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egyik tárgy vizsgaeredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni.

Amennyiben a jelentkező a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül legalább két tárgy eredményével is rendelkezik, úgy érettségi pontjait az általános szabály szerint (két érettségi vizsgatárgyból) kell megállapítani.

Nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele annak, aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha:

 • a felsőoktatási felvételi eljárásban az Ön által megjelölt szakra az érettségi pontok számításához szükséges előírt tárgy(ak)ból egyáltalán nem rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel
 • rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de nem az előírt szinten (pl. amikor követelmény az emelt szintű érettségi)
 • rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de a kedvezőbb pontok elérése érdekében annak szintjén emelni szeretne, eredményén – ugyanazon a szinten, de – javítani szándékozik

Összegezve:

A középiskolai és az érettségi eredmények összege lesz a jelentkező tanulmányi pontszáma. Fontos azonban, hogy a fent felsorolt eredmények mindegyikével rendelkezzen, máskülönben nem számítható számára tanulmányi pont.

II. Érettségi pontok: maximum 200 pont

A felvételi összpontszám másik felét az érettségi pontok adják, amely két vizsgatárgy százalékos eredményéből számolható ki. Annak a két vizsgatárgynak az eredménye számít, melyet az Ön által választott felsőoktatási intézmény adott szakához meghatároz.

Érettségi vizsgatárgyanként maximum 100-100 pont kapható.

Az érettségi pontok száma egyenlő az adott vizsgatárgyból az érettségin elért százalékos eredménnyel.

Például:

 1. tantárgy: történelem2. tantárgy: matematika
Érettségi eredmény jó (4) elégséges (2)
Százalék = Pont 79 % = 79 pont 39 % = 39 pont
Összesen:

79 + 39 = 118 pont

(a maximálisan elérhető 200-ból)

III. Többletpontok: maximum 100 pont

A tanulmányi és érettségi pontokon kívül (200 pont +200 pont) különböző jogcímeken további maximum 100 többletpont szerezhető.

A többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 1. jogszabály alapján – az egyes alpontokban előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok:
  a) emelt szintű érettségi vizsgaeredményért
  b) nyelvtudásért
  c) esélyegyenlőségért


  részletek: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020K/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg

 2. képzési területenként adható többletpontok:
  d) tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

  részletek: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020K/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek
  e) szakképesítés alapján
  f) sporteredmény alapján


  részletek: részletek: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020K/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/237_sporteredmeny

a) Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok: maximum 100 pont

Ha Ön rendelkezik emelt szintű érettségi vizsgával, vagy vizsgákkal, csakis abban az esetben jár az 50 pluszpont vizsgatárgyanként, ha

 • legalább 45%-os eredményt ért el, ÉS
 • az Ön által választott felsőoktatási intézmény elfogadja az adott tárgy emelt szintű eredményét.

b) Nyelvvizsgáért járó többletpontok: maximum 40 pont

 • Középfokú, C típusú (vagy külön megszerzett A=szóbeli és B=írásbeli), jelenlegi elnevezése: B2 komplex, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 28 többletpont
 • Felsőfokú, C típusú (vagy külön megszerzett A=szóbeli és B=írásbeli), jelenlegi elnevezése: C1 komplex, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 40 többletpont jár.

Amennyiben Ön a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne, akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Ha egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, az Ön számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

e) Szakképesítés alapján adható többletpontok: maximum 32 pont

 1. A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési terület alapképzési szakjára történő továbbtanulás esetén az alábbiak szerint kapható többletpont:
 • jeles záróvizsga eredmény alapján: 32 többletpont
 • jó záróvizsga eredmény alapján: 20 többletpont
 • közepes záróvizsga eredmény alapján: 10 többletpont

Tekintettel arra, hogy a többletpont megítélése a felsőoktatási szakképzésben letett záróvizsga minősítésétől függ, amelyet a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél nem tartalmaz, így erre vonatkozóan külön igazolást kell benyújtania a jelentkezőnek (pl. leckekönyv másolat, intézményi igazolás).

 1. OKJ-s szakképesítésért: 32 többletpont adható

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható.

A felvételi összpontszám kétféle számítási módja:

 2005el

Ezek közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módszerrel számítják ki a felvételi összpontszámot.

A II. kiszámítási módnál („duplázás”) csak annak a két vizsgatárgynak az eredménye számít, melyet az Ön által választott felsőoktatási intézmény adott szakához meghatároz.

Összegezve egy példán keresztül a kétféle pontszámítási módot:

I. Tanulmányi pontok (középiskolai eredmények + érettségi eredmények) + Érettségi pontok + Többletpontok

 1. Tanulmányi pontok: 76 pont + 75 pont = 151 pont

Középiskolai eredmények:

TantárgyUtolsó előtti évfolyamUtolsó évfolyam
1. Magyar nyelv és irodalom 4 + 5 = 9 -> 4,5 3 + 4 = 7 -> 3,5
2. Történelem 4 5
3. Matematika 3 4
4. Angol nyelv 3 4
5. Fizika 4 3
Összesen: 18,5 19,5
A két évfolyam összesen:

18,5 + 19,5 = 38

Szorozva 2-vel = 76 pont

(a maximálisan elérhető 100-ból)

Érettségi eredmények:

TantárgyÉrdemjegySzázalék = Pont
1. Magyar nyelv és irodalom jeles (5) 100
2. Történelem jó (4) 79
3. Matematika elégséges (2) 39
4. Német nyelv jeles (5) 100
5.Biológia közepes (3) 59
Összesen:

377

Osztva 5-tel (azaz az átlaga):

75,4 % -> kerekítve: 75 %

75 pont

(a maximálisan elérhető 100-ból)

 1. Érettségi pontok: 118 pont
 1. tantárgy: történelem2. tantárgy: matematika
Érettségi eredmény jó (4) elégséges (2)
Százalék = Pont 79 % = 79 pont 39 % = 39 pont
Összesen:

79 + 39 = 118 pont

(a maximálisan elérhető 200-ból)

 1. Többletpontok: 28 pont

Középfokú, C típusú (jelenlegi elnevezése: B2 komplex) nyelvvizsga angol nyelvből

(Nem rendelkezik emelt szintű érettségivel, így nem jár a plusz 50 pont.)

 

Összesen: 297 pont

 

II. Érettségi pontok kétszerezve + Többletpontok

Érettségi pontok: 118 x 2 = 236 pont

Többletpontok: 28 pont

Összesen: 264 pont

Forrás: www.felvi.hu

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu