fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

PÁLYÁZAT - „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a "Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani az eupalyazat@parlament.hu címre.

A beküldési határidő: 2022. január 10. (hétfő)

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalomban, továbbá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlása jóvoltából értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig

Pályázati felhívás Mészáros Lázár honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

Képzési terület

Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastrukturális

építőmérnök Bsc

magasépítési

Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar

2021
2022
2023

2024

 

szerkezetépítési

Debreceni Egyetem Mérnöki Kar

 

területi vízgazdálkodási, vízellátás csatornázás

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar

 

mérnöki építmények

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

 

szerkezetépítési

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

 

magasépítési, települési

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

 

gépészmérnök Bsc

épületgépészet

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar

 

épületgépészeti

Debreceni Egyetem Mérnöki Kar

Képzési terület

Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastrukturális

gépészmérnök Bsc

épületgépész

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

2021
2022

2023
2024

 

energetika

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

 

energetikai mérnök Bsc

épületenergetika

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar

 

építészmérnök osztatlan

műszaki, tervező

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar

 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

 

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

 

építészmérnök Bsc

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar

 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

 

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

 

Debreceni Egyetem Mérnöki Kar

 

villamosmérnök Bsc

villamos energetika

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Képzési terület

Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastrukturális

villamosmérnök Bsc

villamos energetika

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

2021
2022

2023
2024

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar

létesítmények villamosítása és automatizálása

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

műszaki

járműmérnöki alapképzési szak

járműmérnök

Debreceni Egyetem, műszaki kar, járműmérnöki szak, légijármű specializáció

2022

2023

2024

2025

2026

 

Budapesti Műszaki Egyetem, közlekedésmérnöki és járműmérnöki kar, járműmérnök szak, légijárművek specializáció

műszaki

biztonságtechnikai mérnök

biztonságtechnikai mérnök

 

2023

műszaki

villamosmérnök

villamosmérnök

 

2023

informatika

mérnökinformatikus

mérnökinformatikus

 

2023

2024

2025

informatika

gazdaságinformatikus

gazdaságinformatikus

 

2022
2023

informatika

programtervező informatikus

programtervező informatikus alapképzési szak

 

2023

orvos- és egészségtudomány

általános orvos

osztatlan

okleveles orvosdoktor

 

2023

2024

2025

orvos- és egészségtudomány

népegészségügyi mesterképzés szak

környezet- és foglalkozás-egészségügyi

 

2021

2022

orvos- és egészségtudomány

ápolás és betegellátás

mentőtiszt

 

2024

orvos- és egészségtudomány

gyógyszerész osztatlan

gyógyszerész

 

2023

Képzési terület

Alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

orvos- és egészségtudomány

ápolás és betegellátás

gyógytornász-fizioterapeuta

 

2023

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

Szakmacsoport

Ágazat

Szakképesítés

Foglalkoztatás kezdete

Informatika

informatika

informatikai rendszerüzemeltető

2021

Elektrotechnika/elektronika

távközlés

távközlési technikus

2021

Elektrotechnika/elektronika

távközlés

gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

2021

Elektrotechnika/elektronika

távközlés

infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

2021

Egészségügy

ápolás és betegápolás

gyakorló ápoló

2022

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 300%-a (133.800.-Ft);
 • szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 150%-a

(66.900.-Ft).

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozatot
 • Önéletrajzot

A covid-19 járvány következményeként kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető, elektronikusan kibocsátott dokumentummal történhet.

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2020. július 17. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-236-52-31

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/30/344-04-90/27-071, 27-079, 27-138) e-mail: hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2020. július 26-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2021 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018
Nyilvántartási szám/felnőttképzési tevékenység bejelentése: B/2021/000326