fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KARRIER ÖSZTÖNDÍJ 2022/2023

Pályázati felhívás

Kedves leendő hallgatónk!

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola a Karrier Ösztöndíj alapításával szeretné támogatni az intézményünket első helyen jelölő leendő hallgatókat, akik 2022 szeptemberében kezdik meg főiskolánkon felsőoktatási tanulmányaikat.

Az ösztöndíjat adományozza: a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Elnöke

Pályázati feltételek, amelyeket a hallgatónak teljesítenie kell:

 • a WSUF első helyen történő jelölése

 • az ösztöndíj kérelem pályázati határidőn belüli benyújtása

 • a hallgató a 2022/2023-as tanévre felvételt nyerjen, és 2022 szeptemberében kezdje el felsőoktatási tanulmányait akár nappali, akár levelező munkarendben

 • a pályázó aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az ösztöndíjjal támogatott félévekben

 • a pályázó a karrierosztondij@wsuf.hu e-mail címen tudja benyújtani pályázatát

Az ösztöndíj odaítélése az alábbi szempontok figyelembe vételével történik. Kérjük, az igazoló dokumentumokat a karrierosztondij@wsuf.hu e-mail címre küldjék el a pályázók:

 • felvételi pontszám

 • érettségi eredmény

 • igazolt nyelvismeret

 • szakmai versenyen elismert teljesítmény

 • bármely gazdasági vagy sport területen elért igazolt kimagasló teljesítmény

Pályázható kondíciók:

 • Az ösztöndíj mértéke személyenként minimum 50.000 Ft, maximum 110.000 Ft. (A pályázati kondíciók a pályázat értékelésének eredményétől függenek.)

 • Az ösztöndíjban részesülő maximális hallgatói létszám: 20 fő


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 30.

Általános tudnivalók:

 • Az ösztöndíj csak pályázat útján nyerhető el.

 • A pályázatok elbírálását és összesítését a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Elnöke által delegált bizottság végzi. A bizottság az ösztöndíj mértékét – 50.000-110.000 Ft – a pályázó által beküldött dokumentumokban igazolt teljesítmény alapján határozza meg.

 • A megítélt ösztöndíj kifizetése csak akkor történhet meg, ha a felvételt nyert pályázó adatai (lakcím, e-mail cím, telefonszám, oktatási azonosító) rögzítésre kerülnek.

Az ösztöndíj tervezett kifizetési ideje:

 • A felvételt nyert pályázó a Karrier Ösztöndíjat a 2022/2023-as tanév folyamán kapja meg. Az első félévben az ösztöndíj első része 2022. november 30-ig, míg a második rész a következő szemeszterben, 2023. április 30-ig kerül kifizetésre.

Elnöki Ösztöndíj

Az ösztöndíjat adományozza: Alapító Elnök

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola alapítója, Szakács Fülöp Vince, a Wekerle - Elnöki Ösztöndíj alapításával szeretné támogatni az intézmény hallgatóit, hogy vállaljanak részt a képzési programok minél teljesebb körű elsajátításában és kapcsolódjanak be a főiskolán folyó tudományos kutatásokba, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét, emelve az intézményünkben folyó oktatás magas színvonalát.

Az ösztöndíj odaítélésében a pályázatok alapján az Elnök dönt. A pályázati feltételeknél megadott ajánlások, javaslatok döntéselőkészítő szerepet játszanak.

Az ösztöndíj célja:

 • a hallgatók tudásszintjének fokozása, a tanulmányi teljesítmény, valamint a nyelvtanulás ösztönzése,
 • a hallgatói tanulmányi és tudományos eredmény, teljesítmény elismerése,
 • a főiskoláért és hallgatótársakért végzett munka honorálása,
 • a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó hallgatók támogatása és az esélyegyenlőségük növelése.

Ösztöndíj-típusok:

 • Wekerle – Tanulmányi Ösztöndíj
 • Wekerle – Tudományos Ösztöndíj
 • Wekerle – Közéleti Ösztöndíj
 • Wekerle – Szociális Ösztöndíj
 • Wekerle – Nyelvi Ösztöndíj
 • Wekerle – Kulturális Ösztöndíj
 • Wekerle – Sport Ösztöndíj
 • Wekerle – Rendkívüli Ösztöndíj

Általános tudnivalók:

 • Az ösztöndíj csak pályázat útján nyerhető el.
 • Ösztöndíj típusoktól függően a pályázatot elnyert hallgató költségtérítési díj támogatásban, illetve pénzbeli támogatásban részesül, melynek mértékét az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.
 • Az adott szemeszterben, pályázat útján elnyert támogatás mindig a soron következő szemeszterben esedékes tandíjra vonatkozik.
 • A pályázatokat félévente az Elnök írja ki s teszi közzé a főiskola Tanulmányi Hivatala és a Hallgatói Szolgáltatások iroda által, valamint a WSUF honlapján.
 • Minden félévben az Elnöki Hivatal legalább négy típusú pályázati lehetőséget hirdet meg és félévenként legfeljebb három pályázatot fogad el. A pályázati kondíciók a pályázat értékelésének eredményétől függenek.

Pályázható kondíciók:

 • A féléves tandíj 50%-os mértékű csökkentése
 • A féléves tandíj 30%-os mértékű csökkentése
 • A féléves tandíj 20%-os mértékű csökkentése

Általános pályázati feltételek:

 • Valamennyi típusú pályázat benyújtása csak legalább egy lezárt félévet követően lehetséges.
 • A pályázat benyújtásának feltétele a benyújtás időpontjáig esedékes tandíj befizetésének igazolása.

A pályázatok benyújtásának határideje:

 • Őszi félévben október 15.
 • Tavaszi félévben március 15.

Wekerle – Tanulmányi Ösztöndíj

Az Elnök a kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgatók részére tanulmányi ösztöndíjat adományoz. Tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálása az előző két félév tanulmányi eredménye alapján történik.

Pályázati feltétételek:

 • Két féléven át minimum 4.8-as tanulmányi átlagteljesítmény
 • A konzultációkon, foglalkozásokon való hiányzásmentes, aktív részvétel
 • Legalább egy tanár, vagy a Tanulmányi, vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Leckekönyv-másolat
 • A Tanulmányi Hivatal igazolása a hiányzásmentességről

Wekerle – Tudományos Ösztöndíj

Az Elnök a legtehetségesebb hallgatók továbbképzését, kutatóhelyeken, kutatói munkában való részvételét tudományos ösztöndíj odaítélésével támogatja. Az ösztöndíjra a főiskola azon hallgatói pályázhatnak, akik szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.

Pályázati feltétételek:

 • A pályázatot megelőző félévben minimum 4.6-os tanulmányi átlagteljesítmény
 • Szemeszterenként legalább egy lektorált, megjelent tudományos publikáció,
  vagy prezentáció tartása legalább egy alkalommal a WSUF Tudományos Konferenciáján,
  vagy Országos Tudományos Diákköri munkában, tanulmányi versenyen elért kimagasló teljesítmény.
 • Legalább egy tanár, vagy a Tanulmányi, vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Leckekönyv-másolat
 • Legalább egy publikáció másolata

Wekerle – Közéleti Ösztöndíj

Az Elnök Közéleti ösztöndíj adományozásával támogatja a hallgatói önkormányzatban betöltött funkciók ellátását, továbbá a hallgató által végzett egyéb, rendszeres közösségi tevékenységet, a főiskola tevékenységi körében, illetve a főiskola érdekében végzett szervezési munkát. Egyedi esetben, megbízás alapján a közéleti tevékenységet végző hallgatóknak pályázati úton egyszeri közéleti ösztöndíj is adható.

Pályázati feltétételek:

 • Hallgatói Önkormányzatban betöltött funkció,
  vagy a WSUF valamely szervezetében, pl. a Marketing Osztály munkájában aktív szerepvállalás,
 • A hallgatói, közéleti rendezvényen, megmozduláson való rendszeres, aktív részvétel, szervezői feladatok ellátása
 • A HÖK elnöke, a Marketing Osztály, a WSUF Rektora vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • A közéleti tevékenység részletes tervezete

Wekerle – Szociális Ösztöndíj

Az Elnök a rendkívüli családi és anyagi helyzetben lévő, hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányait szociális ösztöndíjjal támogatja.

Támogatási lehetőségek:

1. árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;

2. félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;

3. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;

4. családfenntartó: az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult;

 

5. nagycsaládos: az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;

6. hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.

7. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a hátrányos helyzetű hallgató, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.

8. szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévő hallgató: az a hallgató, akinek jövedelme (családban élő hallgató esetén az egy főre eső jövedelem) nem haladja meg az adott tanév első tanítási napján érvényes minimálbér összegét.

Pályázati feltétételek:

 • Két féléven át minimum 4.2-es tanulmányi átlagteljesítmény
 • A fentiekben felsorolt hátrányos, vagy rendkívüli szociális helyzet igazolása (az egyéb, állami szociális támogatásokkal megegyező módon),
 • A WSUF Tanulmányi Hivatala, vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Leckekönyv-másolat
 • A szociális rászorultság, szociális veszélyeztetettség, hátrányos helyzet igazolása

Wekerle – Nyelvi Ösztöndíj

Az Elnök az idegen nyelvi tanulmányok területén az adott tanulmányi időszakban a legnagyobb fejlődést mutató hallgatókat nyelvi ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíj célja, hogy a hallgatók felkészülését a szakmai nyelvvizsgára, illetve a felsőfokú nyelvvizsga követelmények teljesítésére anyagilag is támogassa.
A Nyelvi Ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik egy tanév alatt felsőfokú, illetve egy már meglévő középfokú nyelvvizsga mellett másik nyelvből középfokú nyelvvizsgát tesznek. A Nyelvi Ösztöndíj utólagos rendszerű, vagyis a pályázott összeget a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásakor utólagosan kapja meg a pályázó.

Pályázati feltételek:

 • Két szintfelmérő dolgozat minimálisan 4.5-ös átlageredménye
 • Legalább egy alkalommal idegennyelvű előadás (prezentáció) a WSUF Tudományos Konferenciáján
 • A WSUF Idegennyelvi Lektorátusa, vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Az idegennyelvű előadás vázlata, összefoglalója a választott nyelven és magyarul
 • A választott nyelven írt, legalább két oldal terjedelmű szakcikk

Wekerle – Kulturális Ösztöndíj

Wekerle Kulturális Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a képzési programban meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a főiskola kulturális életében, illetve művészi teljesítményük kivételes színvonalat mutat.

Pályázati feltétételek:

 • A megelőző szemeszterekben összesen legalább két alkalommal a WSUF valamely rendezvényén való fellépés, kiállítás, illetve a kulturális ágazatnak, műfajnak megfelelő bemutatkozás
 • A beiratkozás követő időszakban bármikor legalább egy, nem a WSUF-ben megrendezett kulturális eseményen való részvétel (pl. hangszeres zenei előadás, színjátszás, képzőművészeti kiállítás)
 • A WSUF Főtitkára, vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél a választott kulturális területtel, művészeti ággal kapcsolatba
 • A kulturális területnek megfelelő, legalább egy hivatalosan elbírált vagy nyilvánosan bemutatott mestermunka – pl. képzőművészeti alkotás másolata, képe, zenei felvételt vagy előadást tartalmazó CD, illetve DVD

Wekerle – Sport Ösztöndíj

Wekerle Sport Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a képzési programban meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a főiskola sportéletében, illetve teljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken, ahol méltóképpen képviselik a főiskolát, így népszerűsítve intézményünket.

Pályázati feltétételek:

 • A megelőző szemeszterekben összesen legalább két alkalommal valamely sportágban megrendezett országos bajnokságon, vagy nemzetközi versenyen való igazolt részvétel
 • Éremszerzés, illetve első, második, vagy harmadik helyezés valamely sportágban a beiratkozást követő időszakban
 • WSUF Rektora, vagy az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél a választott sportággal kapcsolatban

Wekerle – Rendkívüli Ösztöndíj

Wekerle Rendkívüli Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az elmúlt félévben a fenti kategóriákba nem illeszkedő módon sokat tettek a Főiskola hírnevének öregbítéséért, a Főiskola népszerűsítéséért. A Wekerle Rendkívüli Ösztöndíj odaítélése egyéni elbírálás alapján történik.

Pályázati feltétételek:

 • A pályázatot megelőző félévben minimum 4.0-es tanulmányi átlagteljesítmény
 • A Főiskola érdekében tett tevékenység pontos leírása, a tevékenység, illetve eredményeinek igazolása
 • Az Elnöki Hivatal javaslata

A Pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu