fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Gazdaságinformatikus (Business IT expert)

A gazdasági informatika egy hibrid szak, több tudományterületet ölel fel. Annyiban tér el az eddig bevezetett és alkalmazott hasonló szakok képzési anyagától, amennyiben a gazdasági, pénzügyi, informatikai és kognitív elméletek egymástól jelentősen eltérő tudásbázisai különböznek egymástól. Az induló képzési ciklus most ezeket az egymástól függetlennek tetsző szakágakat összefogja, és kölcsönösen támogató jellegű átjárást biztosít az érintett területek között. A világgazdaság igénye pedig éppen ez, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy az újabbnál újabb elméletek sem képesek lépést tartani a termelő gazdasági folyamatokra nehezedő, értéket nem előállító spekulatív mechanizmusok torzító hatásával. Mi felvállaltuk a bölcsek kövének fényezését, hogy a rideg pénzforgalmi szolgáltatások mechanizmusában a logikus gondolkodás ragyogását végre felvillantsuk Szakunk szoros együttműködésben törekszik a readingi egyetem master szintű képzésének bevezetésére, amely képzés a monetáris területen világszínvonalú elismertségnek örvend. Csak megjegyzésként: A Henley Business School hallgatói a Föld valamennyi országában elismert és keresett diplomások.

Dr. Horváth-Bokor Rózsa PhD
Dr. Horváth-Bokor Rózsa PhDszakfelelős, főiskolai docens

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

1. Az alapképzési szak megnevezése:

gazdaságinformatikus (Business Informatics)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: gazdaságinformatikus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Informatics Engineer

3. Képzési terület:

informatika

4. A képzési idő félévekben:

7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

481

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A gazdaságinformatikus

a) tudása

- Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.

- Ismeri és érti az analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás, statisztika, illetve a számítástudomány alapvető fogalmait és összefüggéseit, valamint az alkalmazási területekhez kapcsolódó rutinszerű problémák formális modelljeit.

- Ismeri és érti az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat és összefüggéseket, értelmezni tudja a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatók adatait, és a köztük lévő összefüggéseket.

- Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc alapvető fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati működés alapelveit, a vállalati stratégia fogalmát és összetevőit.

- Ismeri és érti a vállalat funkcionális tagozódását, valamint az értékteremtő folyamatokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat és eljárásokat.

- Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti az architektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni a számítástechnikai és információ architektúra összetevőit.

- Ismeri a számítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvi felépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsment területeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció és vizualizáció alapvető fogalmait is.

- Ismeri az információ architektúra különböző rétegeinek (tranzakció-feldolgozás, operatív működés támogatása, döntéstámogatás, csoportmunka, munkafolyamat) alapvető jellemzőit és a közöttük levő összefüggéseket.

- Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.

- Általános ismeretekkel rendelkezik az információs társadalom szabályozási kérdéseiről, problémáiról.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az információmenedzsment valamennyi területéről, beleértve az informatikai stratégia, folyamatmenedzsment, rendszerfejlesztés, tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment, projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, az informatikai vagyonnal való gazdálkodás, informatikai biztonság és az IT audit fogalmi rendszerét és összefüggéseit.

b) képességei

- Az elsajátított informatikai eljárások és módszerek segítségével képes valós üzleti, szervezeti körülmények között az alkalmazások működési feltételeinek feltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára.

- Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.

- Képes az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására.

- Képes adatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerű adatmigrációs feladatok megoldására.

- Képes a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére.

- Képes rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára.

- Rendelkezik a gazdaságinformatikára sajátosan jellemző problémák feltárásához, kutatásához, valamint a megoldásukhoz, kezelésükhöz szükséges erőforrások felkutatásának és összegyűjtésének képességével.

- Menedzseli a szervezet informatikai részlegét, szolgáltatási folyamatokat üzemeltet.

- Feltárja és azonosítja a működési és működtetési kockázatokat.

- Kisebb fejlesztési projekteket tervez és irányít.

- Együttműködik az informatikai audit kapcsán felmerülő feladatok ellátásában.

- Képes gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására.

- Képes a gazdasági környezetben felmerülő informatikai konfliktushelyzetek feloldására.

c) attitűdje

- Vállalja és hitelesen képviseli az informatikai és alkalmazási szakterülete (vállalat, közigazgatási vagy közszolgálati szervezet) szakmai alapelveit.

- Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.

- Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.

- Elfogadja és alkalmazkodik a környezete munka- és szervezeti kultúrájához, betartja a szakma etikai elveit.

- Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére.

- Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.

- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.

- Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítését és megvalósítását.

- Felemeli szavát az általánosan elfogadott emberi joggal szemben álló, hátrányos megkülönböztetésre alkalmas, a társadalmi és környezeti normákkal ellenkező technológiák, eljárások, módszerek és fejlesztések szervezeten belüli megjelenése, vagy kidolgozásuk előkészítése ellen.

d) autonómiája és felelőssége

- Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.

- Vezetői tevékenységében felelősséget vállal az irányítása alá tartozók szakmai munkájáért.

- Feladatvégzéskor szakmai szempontok érvényesítése mellett önálló véleménye van az informatikai rendszerek gazdasági, társadalmi, és biztonsági hatásaival, vonzataival kapcsolatosan.

- Feladatait szakmai szempontok érvényesítése mellett az informatikai rendszerek működésének környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól és vonzatairól alkotott önálló véleménye mindenkori figyelembevételével végzi.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- természettudományi ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, statisztika, operációkutatás, számítástudomány) 20-40 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, vezetés és szervezés, jog, számvitel, kontrolling) 30-40 kredit;

- gazdaságinformatikai szakmai ismeretek (vállalati architektúra, szoftvertechnológia, adatbázisok, programozás, rendszerfejlesztés, informatikai biztonság, információmenedzsment, infrastruktúra-menedzsment, üzleti intelligencia, minőség, audit) 65-110 kredit.

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve az informatikai szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció kreditértéke további legalább 40 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.

Tandíj

Levelező tagozaton: Az aktuális kézpési díj a felvi.hu oldalon kerül közzétételre.

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2021 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018
Nyilvántartási szám/felnőttképzési tevékenység bejelentése: B/2021/000326