fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Kereskedelem és marketing (Commerce and marketing)

Frissítve: 2022.08.30

A KERESKEDELEM ÉS MARKETING alapképzési szak hallgatói a legkedveltebb szakok egyikén szerezhetnek gyakorlatban is alkalmazható tudást. A hallgatók tanulmányaik során elmélyülhetnek a kereskedelem és marketing elméleti és gyakorlati kérdéseiben, megismerhetik a legújabb kutatási eredményeket és olyan módszerek birtokába juthatnak, amelyek hatékonyan segítik jelenlegi, vagy leendő munkájukat. Ezzel képesek lesznek kereskedelmi vállalkozások és marketingszervezetek tevékenységének menedzselésére.

A szakhoz kapcsolódó specializációk előnye, hogy az elsajátított ismeretek minden vállalkozásnál és nonprofit szervezetnél jól alkalmazhatók. Az oktatás során az elmélet-módszertan-gyakorlat egyensúlyának megteremtése hozzájárul a tanulás hatékonyságához és segíti a hallgatók munkahelyi teljesítményét, karrierjét is. A gyakorlatorientált évközi feladatokat a hallgatók- azok jellegétől függően- egyénileg, vagy teamban teljesítik, amely érdekesebbé és élvezetesebbé teszi a tanulást, megtapasztalva a csoportmunka előnyeit és nehézségeit, a problémamegoldás sikereit is. Ezt erősíti a Főiskola és a hazai-, valamint multinacionális partnervállalatok között fennálló kapcsolatrendszer és együttműködés, amely kiterjed az oktatásra, a kutatásra, valamint a szakmai gyakorlat szervezésére is.

A hatékony tanulást biztosítják a szakon oktató, tudományos fokozattal, magas szintű elméleti és módszertani ismeretekkel rendelkező oktatók, akik több éves vállalati gyakorlatot tudhatnak magukénak, legújabb kutatási eredményeiket rendszeresen publikálják és az oktatásban is hasznosítják. A főiskolán a szakhoz kapcsolódva többlépcsős, egymásra épülő képzési szinteken történik az oktatás (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés), megteremtve ezzel a hallgatók számára a továbbfejlődés és szakmai elmélyülés lehetőségét.

Kiemelt témakörök a Kereskedelem és marketing alapképzési szakon:

 • Hogyan hat a folyamatosan változó környezet a vállalkozások tevékenységére?
 • Milyen hatékony megoldások és módszerek jellemzik a sikeres marketingtevékenységet?
 • Hogyan épül fel a marketingterv?
 • Hogyan változik a fogyasztói magatartás és milyen fogyasztói trendek körvonalazódnak?
 • Milyen a sikeres termékfejlesztés és márkaépítés?
 • Melyek egy új termék/szolgáltatás piaci bevezetésének hatékony módszerei?
 • Milyen a marketingkutatás a gyakorlatban?
 • Mitől hatékony a reklám/reklámkampány?
 • A vásárlásösztönzés módszerei hogyan és milyen mértékben fejtik ki a hatásukat?
 • Miért sikeresek a multinacionális üzletláncok? Milyen sajátos kereskedelem-szervezési és marketingmódszerek járulnak hozzá a sikereikhez?
 • Milyen kereskedelem-szervezési és marketing sajátosságok jelennek meg a hipermarketek és bevásárlóközpontok tevékenységében?
 • Hogyan fejlődik az E-kereskedelem és online marketing?
 • Hogyan lehetnek sikeresek a kisvállalkozások Magyarországon?
Dr. Gyenge Balázs PhDszakfelelős, egyetemi docens

Képzési és kimeneti követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. *  A szakképzettség területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 341/0416

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a közgazdász

a) tudása

- Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

- Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.

- Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.

- Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolat-rendszerét, a szereplők viselkedését, az azt meghatározó külső és belső környezeti, viselkedési, döntési információs és motivációs tényezőket.

- Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.

- Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában. Ismeri a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival.

- Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.

- Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit. Ismeri a logisztikai folyamatokat.

- Ismeri az e-üzlet módszereit és hátterét.

- Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

b) képességei

- Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is.

- Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.

- Elvégzi a kereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelő tevékenységet folytat.

- Képes a marketing és értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.

- Képes marketing és kereskedelmi döntéseket előkészítő marketingkutatási feladatok előkészítésére, a kutatási terv megfogalmazására, és a kutatás lebonyolítására, az alapvető összefüggések elemzésére.

- Képes a vállalati kereskedelmi és marketing adatbázisok kezelésére, a szekunder marketingkutatási információk és adatok elemzésére, a szükséges specifikus szoftverek használatára.

- Képes hatékony munkára gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, gazdálkodó szervezetekben,

- Képes marketing és kereskedelmi szervezeti egységek, vállalkozások vezetésére.

- Megérti és használja a kereskedelem és marketing szakterület jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.

- Képes a fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálni.

- Képes felismerni a gazdasági, marketing és kereskedelmi problémákat, megoldásukat megtervezi, megvalósítja.

- Képes más tudásterületekkel és társadalmi-gazdasági alrendszerekkel való együttműködésre.

- Írásban, szóban és modern infókommunikációs eszközökkel, idegen nyelven is képes kommunikálni.

c) attitűdje

- A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.

- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.

- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.

- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését.

- Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

d) autonómiája és felelőssége

- Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.

- Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.

- Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.

- Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális kereskedelem és marketing szakmai kérdések végiggondolását, és rendelkezésére álló források alapján történő kidolgozását.

- Felelősséggel részt vállal kereskedelmi és marketing szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.

- Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.

- Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök) 80-90 kredit;

- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, politológia, filozófia) 10-20 kredit;

- kereskedelmi és marketing szakmai ismeretek (vállalatirányítás, a kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika, média gazdaságtana, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

8.1.2. A kereskedelmi és marketing üzleti szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. *  A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint.

Tandíj

Nappali tagozaton: Az aktuális képzési díj a felvi.hu oldalon kerül közzétételre.

Levelező tagozaton: Az aktuális képzési díj a felvi.hu oldalon kerül közzétételre.

A tandíjra igény szerint, előzetes kérelem alapján, kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Szak specializáció

 • Marketingtervezés  és stratégia
 • Kereskedelemszervezés
 • Logisztika
 • Üzletszervezés és irányítás
 • Postagazdálkodás

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu