Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Tisztelt Vállalkozók és Cégtulajdonosok!

Magyarország fejlődésének kulcsa a megfelelő méretű és minőségű hazai felsőoktatás, amely képes válaszolni a társadalmi és a gazdasági kihívásokra egyaránt. Ahhoz, hogy ambiciózus céljainkat végrehajtsuk, a felsőoktatás fejlesztésére van szükség , amelynek középpontjában a teljesítmény, a magas minőség, a versenyképes tudás, valamint az oktatók és a hallgatók közös sikere áll. Ha Önnek is fontos a jövőbeni szakemberek képzése kérjük, támogassa Főiskolánkat , Ön , mint adózó ugyanis felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén, 50 %-os  adózás előtti eredményt csökkentő tétel érvényesítésére jogosult a támogatás (juttatás) adóévében és az adott támogatás összegét ráfordításként is elszámolhatja .

Reméljük, hogy hamarosan Önt és cégét is támogatóink között üdvözölhetjük!

Amennyiben Ön is partnerünk szeretne lenni, kérjük, kollégánknál szíveskedjék ezt jelezni:

Lukács Judit
tamogatas@wsuf.hu

Partnereink számára portálunkon biztosítunk bemutatkozási lehetőséget!

Jogszabályi háttér:

1996 évi LXXXI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról1

16/c.65 felsőoktatási támogatási megállapodás: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább öt évre szóló megállapodás;

(1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez606Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei )

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:

z)198 a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, továbbá a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz (a továbbiakban: Kárenyhítési Alap) javára önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

za) 20 százaléka - tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - közhasznú szervezet,

zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Kárenyhítési Alap,

zc) 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő

támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

 

Felsőoktatási támogatási megállapodás kedvezménye

www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Felsooktatasi_tamogatas_20150925.html

 

[Tao. tv. 4. § 16/c. pont, 7. § (1) bekezdés z) pont]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] rendszerébe 2014. november 27-étől beiktatott új kedvezmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatás alapján érvényesíthető, a 2014. évben kötött ilyen megállapodás alapján először már a 2014. adóévi adókötelezettségnél alkalmazható módon.

Felsőoktatási támogatási megállapodás – a Tao. tv. 4. § 16/c. pontja szerinti definíció szerint – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló megállapodás.

Tekintve, hogy felsőoktatási intézményt – önállóan vagy más jogosulttal együttesen – alapíthat a magyar állam, országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány vagy vallási tevékenységet végző szervezet, s az, aki az alapítói jogot gyakorolja, ellátja a fenntartással kapcsolatos feladatokat is, így bármely alapítású egyetem, főiskola támogatására köthető megállapodás. A legalább 5 éves – amely nem feltétlenül 5 adóéves – időtartamra kötött szerződés alapján az adózónak 5 (vagy több) egymást követő év mindegyikében támogatást kell nyújtania.

Felsőoktatási támogatási megállapodás közhasznú felsőoktatási intézmény támogatására [Nftv. 96. § (1) bekezdés] is köthető, vagy – az adózó döntése szerint – ilyen jogállású felsőoktatási intézménnyel köthető tartós adományozási szerződés [2011. évi CLXXV. törvény 2. § 27. pont], vagy bármiféle írásos megállapodás nélkül is támogatható a közhasznú intézmény. Ilyen esetben az adózó a döntésének megfelelően érvényesíthet ahhoz kapcsolódó kedvezményt, azonban „halmozottan” nem élhet azzal.

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint ugyanis csökkenti az adózás előtti eredményt az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott pénzbeli támogatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

 • 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet,
 • 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő

támogatása esetén, de – a zb) alponttal – együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Ennek alapján az adózó egy támogatási ügylet tekintetében vagy a 20, vagy a 40, vagy az 50 százalékos mértékű kedvezmény igénybevételére jogosult. A Tao. tv. 1. § (3) bekezdése szerinti alapelvből következően ugyanis – amely szerint, ha e törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését, azzal egy esetben lehet élni – az együttes alkalmazás [pl. (50+40)%-os mértékben] akkor is kizárt, ha a felek esetleg 5 évet érintően kötnek tartós adományozási szerződést, vagy ha ugyanazon ügyletre mindkét típusú szerződést kötnek is. A felsőoktatási megállapodás alapján az adózót akkor is 50 százalékos mértékű kedvezmény illeti meg, ha közhasznú egyetem, főiskola támogatására köt megállapodást.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 27333/3/2015. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2218398728/3/2015.]

A Tao. tv. rendszerébe egy – a törvénymódosítás kihir­detését követő napon hatályba lépő – új kedvezmény-elem kerül bevezetésre, már a 2014. adóévi adókötelezettségnél alkalmazható módon, amely kedvezmény érvényesítése érdekében fogalmi meghatározással is kiegészül a szabályozás. A 2014. adóévre történő alkalmazás feltétele a – meghatározott tartalmú – 2014. adóévben kötött felsőoktatási támogatási megállapodás.
Az adózó ugyanis felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén adózás előtti eredményt csökkentő tétel érvényesítésére jogosult a támogatás (juttatás) adóévében, az ilyen megállapodás alapján fizetett összeg 50 százalékában meghatározott mértékben.


Felsőoktatási támogatási megállapodás1: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] szerinti alapítóval vagy fenntartóval2 felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább öt évre szóló megállapodás.
Az adózó bármely állami, vagy nem állami egyetemmel, főiskolával3 köthet – előre meghatározott feltételekkel – legalább 5 éves időtartamra támogatási megállapodást, vagyis az adózónak legalább 5 évet érintően, minden év­ben nyújtania kell támogatást, amely támogatás a felsőoktatási intézmény alapítására és működtetésére fordítható.
Az adózás előtti eredményt csökkenti4 – a törvénymó­dosítás kihirdetését követő naptól hatályos előírás szerint – az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
• 20 százaléka – tartós adományozási5 szerződés kere­tében 40 százaléka – közhasznú szervezet,
• 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap,
• 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási tá­mogatási megállapodás alapján történő
támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.
Annak sincs akadálya, hogy az adózó közhasznú felsőok­tatási intézménnyel6 kössön felsőoktatási támogatási meg­állapodást. Ez esetben az adózó eldöntheti, hogy az 50 száza­lékos, vagy a 20 százalékos mértékű kedvezményt ér­vé­nyesíti, azonban „halmozottan”, (50+20% mértékben) – figyelemmel a Tao. tv. 1. § (3) bekezdése7 szerinti alapelvi ren­delke­zésre – nem jogosult a csökkentő tétel igénybevételére. [A kisebb (20 százalékos) mértékű kedvezmény választása nem tű­nik valószínűnek; ugyanakkor a köz­hasz­nú intézmény „egyszeri támogatása” esetén a 20 százalékos mér­tékű kedvezmény felsőoktatási tá­mogatási megállapo­dás hiányában is megilleti az adózót.] Amennyiben pe­dig az adózó a közhasznú felsőoktatási intézménnyel – leg­a­lább 4 évet érintő – tartós adományozási szer­ző­dést köt, úgy 40 szá­zalékos mértékű kedvezmény illeti meg; a halmozás (50+40% mértékben, illetve mind­két szerződés-kötés­sel) ez esetben is kizárt, akkor is, ha esetleg 5 évet érintően kötnek tartós adományozási szer­ződést (egy­féle típusú szerződés-kötésnek van helye).
A felsőoktatási intézményt támogatási megállapo­dás keretében támogató adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét, ha rendelkezik a felsőoktatási intézmény által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját8.
A felsőoktatási támogatási megállapodás alapján az adóévben felsőoktatási intézménynek visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke a vállal­kozási tevékenység érdekében felmerült, elismert ráfordításnak minősül (nem növelő tétel)9.

Amennyiben azonban a szerződésben vállalt támo­gatás/adomány juttatása – a kedvezményezett, vagy az adózó hibájából – meghiúsul, úgy az adózónak meg kell növelnie az adózás előtti eredményét az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra tekintettel elszámolt azon többletked­vez­mény, továbbá a felsőoktatási intézmény támo­ga­tására tekintettel elszámolt
• azon kedvezmény (egyszeres) összegével, amelyre vonatkozóan az adózó a szerződésben (meg­állapodásban) vállaltakat a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette,
• vagy ennek kétszerese, ha az adózó bármely más ok miatt nem teljesített a szerződésnek (megállapodásnak) megfelelően10.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV

www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Felsooktatasi_tamogatas_20150925.html

http://www.kompkonzult.hu/adovilag/tarsasagi-adotorveny-egyes-rendelkezeseinek-valtozasai

 

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2020 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018