fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

BESZERZÉSI MENEDZSMENT

A képzés célja olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását  a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával.

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével, a működési környezet változásával a vállalkozások tevékenységében egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek.  A vállalati igények kielégítése érdekében fontos a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

Dr. Mádi László PhD.
Dr. Mádi László PhD.szakfelelős

Coach

A coach képzés államilag elismert, két féléves szakirányú továbbképzés, a mely a munkaerőpiacon jól hasznosítható ’Coach” végzettséget nyújt. A coaching a szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény javításához kapcsolódó segítő tevékenység. Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van, a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb működésen. Ez a tevékenység ma már nem korlátozódik a szervezeti munkára, hanem kiterjed a mindennapi élet más problémáira is. Több területen használják, a közös sajátosság az, hogy az egyénnek fel kell ismernie és el kell fogadnia a változás szükségességét, a coach pedig segíti a kitűzött célok elérésben.

Dr. Farkas Péter PhD.szakfelelős

Coach – üzleti edző

A coaching kifejezés, mely angolul edzést jelent, a szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény javításához kapcsolódó segítő tevékenység. Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van, a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb működésen. A coaching és a tanácsadás között vannak átfedések, mindkettő az egyén erőforrásainak összpontosítását célozza, egy adott területen.

Ez a tevékenység ma már nem korlátozódik a szervezeti munkára, hanem kiterjed a mindennapi élet más problémáira is. Több területen használják, a közös sajátosság az, hogy az egyénnek fel kell ismernie és el kell fogadnia a változás szükségességét, a coach pedig segíti a kitűzött célok elérésben.

A „Coach - üzleti edző” - államilag elismert - szakirányú továbbképzés célja, hogy az üzleti életben és más területen tapasztalatot szerzett oktatók bevonásával, olyan szakembereket képezzen, akik munkájuk során sikeresen tudják alkalmazni a coaching szemléletét és eszközeit. Képzésünkön az elméleti alapok elsajátítása mellett, igen nagy hangsúlyt kap a gyakorlat, nem csupán az órákon, hanem az üzleti/munka területeken végzett feladatokon keresztül.

Dr. Farkas Péter PhD.szakfelelős

DIPLOMÁS SALES MANAGER SZAKREFERENS

A képzést ajánljuk marketing vezetőknek, értékesítési vezetőknek, key account menedzsereknek, területvezetőknek, üzletkötőknek, minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező személynek, akik érdeklődnek az értékesítési tevékenység, valamint a korszerű értékesítési technikák iránt.

A felvétel feltétele: bármely képzési területen, alapképzésben szerzett oklevél.

Dr. László Éva
Dr. László Évaszakfelelős

SALES MANAGER SZAKKÖZGAZDÁSZ

A képzést ajánljuk marketing vezetőknek, értékesítési vezetőknek, key account menedzsereknek, területvezetőknek, üzletkötőknek, minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező közgazdásznak, akik érdeklődnek a korszerű értékesítési technikák iránt.

A felvétel feltétele: bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél.

Dr. László Éva
Dr. László Évaszakfelelős

Executive MBA - Diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi gazdasági, jogi, diplomáciai, protokoll valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia, a protokoll és a nemzetközi kapcsolatok szakterületeinek előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük, vállalkozásuk nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában.

A felvétel feltétele: legalább alapképzésben szerzett oklevél

Dr. Eperjesi Zoltán PhD.
Dr. Eperjesi Zoltán PhD.szakfelelős

EXECUTIVE MBA-E-BUSINESS

A képzést ajánljuk kis- és középvállalkozóknak, minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező személynek, aki érdeklődik az e-business és annak részterületei iránt.

A felvétel feltétele: bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

Dr. Mádi László PhD
Dr. Mádi László PhDszakfelelős

EXECUTIVE MBA-E-BUSINESS SZAKKÖZGAZDÁSZ

A képzést ajánljuk közgazdászoknak, minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező vállalati vezetőnek.

A felvétel feltétele: legalább alapképzési szakon szerzett közgazdász oklevél.

Dr. Mádi László PhD
Dr. Mádi László PhDszakfelelős

Executive MBA menedzser/Szakközgazdász

A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet tevékenységeinek irányítására. A program során a hallgatók a legújabb ismereteket elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.

Dr. Tóth Gergely PhD
Dr. Tóth Gergely PhDszakfelelős, főiskolai tanár

GAZDASÁGI LOGISZTIKUS

A képzést ajánljuk logisztikus munkakört betöltő személyeknek, minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező személynek, aki érdeklődik a logisztika és annak részterületei, valamint a szaklogisztikai alkalmazások iránt.

A felvétel feltétele: legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Dr. Tóth Gergely PhD.
Dr. Tóth Gergely PhD.szakfelelős

Informatikai menedzsment / Informatikai menedzsment szakközgazdász

A képzés célja egyrészt, hogy fejlessze az informatika gazdasági alkalmazásával kapcsolatos vezetési és módszertani szakmai ismereteket, az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldásának vonatkozásában.
Másrészt a program olyan informatikai alkalmazások bemutatását, alapos megismerését is célozza, amellyel a különböző funkcionális területek (marketing, pénzügy, számvitel, kontrolling, logisztika, emberi erőforrás menedzsment) eredményessége növelhető.

A képzésre elsősorban olyan diplomával rendelkező személyeket várunk, akiknek munkájukhoz korszerű ismeretekre, vezetői kompetenciákra van szükségük az üzleti informatikai alkalmazások kialakításával, fejlesztésével, működtetésével, az informatikai terület vezetésével kapcsolatban.

Dr. Balogh Imre PhD
Dr. Balogh Imre PhDszakfelelős, főiskolai tanár

Marketing menedzser

A marketing menedzser a vállalkozások, intézmények, civil szervezetek menedzsmentjének egyik legfontosabb tagja, felső vezetőként megtervezi a marketing stratégiát és annak megvalósítását biztosító operatív folyamatokat, feladatokat, valamint irányítja és ellenőrzi azok teljesítését. A kor kihívásainak megfelelően folyamatosan fejleszti tudását, kiemelt tekintettel a fogyasztók igényeihez, a működési környezethez és a tevékenység sajátosságaihoz optimálisan illeszkedő, offline és online eszközök egyensúlyát biztosító marketing mix kidolgozására. Ennek során rugalmasan alkalmazkodik a piac változásaihoz, a marketing szakma szemléletének és gyakorlatának fejlődéséhez és elsődlegesnek tartja a tudomány és technológia eredményeinek felhasználását a hatékonyság növelése érdekében.

A képzés célja, hogy Ön tanulmányai során olyan elméleti és gyakorlati tudást és képességeket szerezzen, amelyek megalapozzák a hazai és multinacionális vállalkozásoknál, szervezeteknél való hatékony munkavégzést és hozzájáruljon karrierjének fejlődéséhez.

Dr. Pénzes Ibolya PhD
Dr. Pénzes Ibolya PhDszakfelelős, főiskolai tanár

ONLINE MARKETING

A képzést ajánljuk offline marketing menedzsereknek, KKV cégvezetőknek és marketingeseinek, multinacionális vállalkozások marketingeseinek, informatikusoknak és rendszergazdáknak, minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező személyeknek, akik érdeklődnek az online marketing tartalma, módszerei és technikái iránt.

A felvétel feltétele: legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa PhD.
Dr. Pénzes Ibolya Rózsa PhD.szakfelelős, főiskolai tanár

PÉNZÜGYI KONTROLLER ÉS TANÁCSADÓ SZAKKÖZGAZDÁSZ

A képzést ajánljuk közgazdászoknak, akik a kontrolling területéhez kapcsolódó speciális szaktudással kívánják ismereteiket bővíteni, mely nagymértékben hozzájárul a gazdaság bármely területén történő elhelyezkedésükhöz.

A felvétel feltétele: Gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett (BA, BSc.) fokozatú közgazdász végzettség.

Dr. Tóth Gergely PhD
Dr. Tóth Gergely PhDszakfelelős

PROGRAMOZÓ INFORMATIKUS

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát.

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) informatika, természettudomány, műszaki, agrár vagy gazdaságtudományok képzési területek valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség vagy tanári szakképzettség.

Dr. Balogh Imre PhD
Dr. Balogh Imre PhDszakfelelős, főiskolai tanár

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ

A képzés célja  olyan felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik a megszerzett ismereteik birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatoknál és közigazgatási intézményekben a viselkedéskultúra szabályainak és hagyományaink betartásával, protokolláris és egyéb rendezvények megszervezésére. A megszerzett gyakorlati tudásra alapozva végzős hallgatóink szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára.

Napjainkban a hivatalos kapcsolattartás, a megfelelő kulturált viselkedés, a rendezvények szakmai és protokolláris lebonyolítása egyre nagyobb szerepet kap a hivatalos és magán kapcsolatokban az élet minden területén.

Gáspár Ágnes
Gáspár Ágnesszakfelelős

VENDÉGLÁTÓ-TURISZTIKAI MENEDZSER

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek segítségével, a személyes adottságaik tudatos hasznosításával a következő kompetenciákkal bírnak:

 • a turizmus rendszerének, irányító szervezetének, kapcsolatrendszerének figyelemmel kísérése;
 • a világturizmus és a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetének, trendjeinek figyelemmel kísérése;
 • a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetének, politikai céljainak, fejlődési irányainak figyelemmel kísérése;
 • a közlekedés főbb jellemzőinek és a fejlesztés szükségességének a turizmus szemszögéből történő figyelemmel kísérése;
 • a magyar turisztikai piac specialitásainak ismeretében (egészségturizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus) a versenyképesség vizsgálata és elemzése;
 • az erőforrás-felhasználás és más iparágak kölcsönhatásának, a környezetbe történő szerves beágyazódásának, az erőforrások fenntarthatóságának figyelemmel kísérése.
Dr. Mondok Anita PhD
Dr. Mondok Anita PhDszakfelelős

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu